Sacalia quadriocellata.
Four Eyed Turtle
   
   
Sacalia quadriocellata. Four Eyed Turtle